Actualitat

Subministrament Immediat d'Informació del IVA (SII)

El dia 1 de juliol de 2017 entrarà en funcionament el SII, un nou sistema de portar els llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el subministrament electrònic dels llibres registre de facturació, i que serà obligatòriament aplicable als subjectes passius que tenen obligació de presentar les autoliquidacions d'IVA mensualment, és a dir, a les grans empreses, als inscrits al REDEME o Registre de Devolució Mensual i als grups d'IVA. També es preveu que sigui d'aplicació a tots aquells subjectes passius que voluntàriament així ho decideixin.

Tributació de les devolucions derivades de clàusules sòl

Dissabte passat, 21 de gener, es va publicar al BOE el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, en el qual es regula la via extrajudicial per resoldre, de forma ràpida i senzilla, les reclamacions dels consumidors derivades de les últimes sentències judicials. Això ens porta, a continuació, a analitzar el tractament fiscal que rebran aquestes devolucions derivades de les clàusules sòl en cas de fer-se efectives.

Novetats Tributàries aprovades al Desembre

Novetats Tributàries aprovades al Desembre

Amb la publicació al BOE el passat dissabte dia 3 de desembre del Reial decret llei 3/2016 s'han introduït modificacions en la normativa tributària que tenen incidència ja per a l'exercici 2016 que s'està a punt d'acabar. Així mateix, el 6 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 596/2016 en el qual s'introdueixen modificacions significatives per a les grans empreses pel que fa als llibres registre d'IVA. A continuació els resumim els aspectes més destacats, sense perjudici que s'hagués d'analitzar les repercussions que aquests canvis tenen cas per cas.

Prestació per maternitat exempta

Recentment s’ha publicat a la premsa la notícia sobre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que ha considerat exempta la prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social. No és la primera vegada que es tracta aquest tema i ja fa uns mesos van circular a les xarxes socials missatges sobre aquesta qüestió. A continuació posem llum a aquest tema.

Canvis en la Signatura Electrònica

Amb motiu de l'entrada en vigor de la nova normativa europea sobre identificació digital i signatura electrònica (Reglament UE nº 910/2014 de 23 de juliol de 2014), s'han introduït novetats que, a curt termini, incideixen directament en els certificats de les persones jurídiques que, si bé mantindran la seva vigència fins a la seva caducitat o revocació, seran substituïts per un nou certificat de representant.

Model 720

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau va introduir l'obligació d'informar sobre béns i drets situats a l'estranger, tant per a persones físiques com per a empreses. Aquesta declaració s'ha de presentar entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any següent a què es refereix la informació a subministrar.

Impost sobre Habitatges Buits

La Generalitat de Catalunya va aprovar un tribut propi de naturalesa directa que grava la tinença de pisos desocupats en territori català per part de les persones jurídiques, i que va entrar en vigor el passat exercici 2015. Però no ha estat fins aquest any 2016 quan ha estat aprovat el Reglament que regula la seva liquidació, quedant establert el període de presentació de l'autoliquidació per als dies compresos entre el 1 i el 20 de març de l'exercici següent al de meritació.

Registre d'una marca o nom comercial

El registre d'una marca o nom comercial pot arribar a ser de vital importància per evitar situacions de competència i per crear una imatge sòlida i distintiva davant de tercers.

Donació de participacions de l'empresa familiar

Ja has fet els 65 anys però encara desenvolupes funcions directives a la teva empresa. T'estàs plantejant deixar de fer-ho i donar les teves participacions als teus fills. Tot i que sempre és necessari un estudi previ de cada cas, es podria optar per fer una donació als fills de la nua propietat de les participacions i reservar l'usdefruit, de totes o de part d'elles.

Transmissions Patrimonials en Lloguers

Transmissions Patrimonials en Lloguers

Els arrendaments d'habitatge estan subjectes a Impost sobre Transmissions Patrimonials, i últimament algunes comunitats autònomes estan reclamant aquest impost.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos