Actualitat

Impost sobre Habitatges Buits

La Generalitat de Catalunya va aprovar un tribut propi de naturalesa directa que grava la tinença de pisos desocupats en territori català per part de les persones jurídiques, i que va entrar en vigor el passat exercici 2015. Però no ha estat fins aquest any 2016 quan ha estat aprovat el Reglament que regula la seva liquidació, quedant establert el període de presentació de l'autoliquidació per als dies compresos entre el 1 i el 20 de març de l'exercici següent al de meritació. És a dir, entre avui i el dia 20 d'aquest mes s'haurà de liquidar l'Impost corresponent a l'exercici 2015 i meritat el dia 31 de desembre mitjançant el Model 510.

Constitueix el fet imposable la desocupació continuada d'un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada, podent justificar que no està desocupat aportant un títol d'arrendament o anàleg que habiliti per a l'ocupació. S'entén que el còmput dels dos anys comença a partir de que està a disposició del propietari o a partir dels tres mesos des de la data del certificat de final d'obra. Ara bé,creiem que és interessant puntualitzar aquí que per interrompre el termini dels dos anys de desocupació no és suficient qualsevol ocupació o interrupció, sinó que legalment s'estableix un període mínim de 6 mesos ininterromputs.

Segons la pròpia Generalitat, són causes justificades de desocupació:

a) Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.

b) Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3.g de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les obres s’han de justificar amb un informe emès per un tècnic amb titulació acadèmica i professional que l’habiliti com a projectista, director d’obra o director de l’execució de l’obra en edificació residencial d’habitatges, que ha d’indicar que les obres són necessàries perquè l’habitatge pugui tenir les condicions mínimes d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Només es pot al•legar aquesta causa en un únic període impositiu, i es pot ampliar a un segon exercici sempre que s’acrediti que les obres es van iniciar durant el primer.

c) Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació d’aquesta llei, estigui hipotecat amb clàusules contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús diferent al que s’havia previst inicialment, quan es va atorgar el finançament, sempre que el subjecte passiu i el creditor hipotecari no formin part del mateix grup empresarial.

d) Que l’habitatge estigui ocupat il•legalment i el propietari ho tingui documentalment acreditat.

e) Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els darrers cinc anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més de quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació.

Així mateix, i sempre segons la pròpia Generalitat, estaran exempts d'aquest Impost:

a) Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, si llur desocupació implica l’aplicació dels mecanismes sancionadors regulats per la Llei 18/2007.

b) Els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada, d’acord amb el que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge.

c) Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, convinguts amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.

d) Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats econòmiques no residencials, sempre que llurs titulars puguin acreditar que han desenvolupat l’activitat dins els últims dos anys, s’han satisfet els tributs corresponents a l’activitat desenvolupada i s’han declarat els ingressos obtinguts per aquesta activitat. En el cas d’habitatges d’ús turístic cal, a més, que estiguin inscrits en el registre que gestiona el departament competent en matèria de turisme.

La base imposable es determinarà en funció dels metres quadrats útils de la vivenda, aplicant sobre aquesta base una escala de tipus de gravamen i, en el cas que apliquin, una sèrie de possibles deduccions.

Si voleu més informació en referència amb la liquidació d'aquest impost, com us pot afectar o qualsevol altre dubte, des del nostre despatx ens posem a la vostra disposició.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos