Actualitat

Model 720

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau va introduir l'obligació d'informar sobre béns i drets situats a l'estranger, tant per a persones físiques com per a empreses.

En concret, la informació que s'ha de facilitar a l'Administració tributària es resumeix en tres grans blocs:

  1. Informació sobre els comptes bancaris situats a l'estranger dels que sigui titular, beneficiari o autoritzat o dels que ostenti el poder de disposició el contribuent a 31 de desembre de cada any. Cal puntualitzar aquí que, en cas que a 31 de desembre ja no es tingui aquesta titularitat, però s'hagués ostentat la mateixa en algun moment de l'any i prèviament s'hagués declarat aquest compte, llavors també hi haurà l'obligació d'informació. No hi ha obligació d'informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre no superin, conjuntament, els 50.000 euros, i la mateixa circumstància concorri amb els saldos mitjans. La presentació de la declaració en els anys successius només serà obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels que van determinar l'obligació de declaració.
  2. Informació sobre els béns immobles i drets sobre aquests situats a l'estranger. Tampoc hi ha obligació d'informar sobre cap immoble o dret sobre els mateixos quan els seus valors no superin conjuntament els 50.000 euros, ni en anys successius quan el valor conjunt per a tots els immobles no hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte al qual va determinar l'última declaració.
  3. Informació de qualssevol títols, actius, valors o drets representatius del capital social, fons propis o patrimoni de tot tipus d'entitats, o títols representatius de la cessió a tercers de capitals propis, dels quals és titular el contribuent i es trobin dipositats o situats a l'estranger. Informació sobre les assegurances de vida o invalidesa de les quals siguin prenedors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d'un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l'estranger. Igual que en els dos blocs anteriors d'informació, no hi ha obligació quan no superin conjuntament els 50.000 euros ni quan en anys successius les variacions sofertes no superin els 20.000 euros conjuntament.

Un punt que creiem important destacar, és que quan parlem dels límits per a presentar o no la declaració aquests es refereixen al conjunt de béns recollits en cada obligació, amb independència del nombre de titulars sobre els mateixos, encara que en la declaració calgui consignar el percentatge de titularitat individual.

La no presentació o presentació incorrecta d'aquesta declaració comporta un règim sancionador molt dur, que es podria resumir de la manera següent:

  • Multa fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un bé o dret que s'hagi hagut d'incloure en la declaració o hagi estat aportada de forma incompleta, inexacta o falsa amb un mínim de 10.000 euros.
  • Multa fixa de 100 euros per cada dada o conjunt de dades inclòs en una declaració presentada fora de termini però abans que hagi estat requerida per l'Administració, amb un mínim de 1.500 euros.

Aquesta declaració s'ha de presentar entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any següent a què es refereix la informació a subministrar. Per això, actualment encara esteu en termini de presentar la declaració corresponent a l'exercici 2015. Si us sorgeix qualsevol dubte referent a això o no teniu clar si teniu obligació de presentar-la o no, des del nostre despatx quedem a la vostra disposició per ajudar-vos en el que cregueu necessari.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos