Actualitat

Prestació per maternitat exempta

Recentment s’ha publicat a la premsa la notícia sobre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que ha considerat exempta la prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social.
No és la primera vegada que es tracta aquest tema i ja fa uns mesos van circular a les xarxes socials missatges sobre aquesta qüestió. A continuació posem llum a aquest tema.

La postura de l’Administració Tributària és la de considerar que les retribucions en forma de prestació per maternitat satisfetes per la Seguretat Social tenen la consideració de rendiments del treball i no els és d’aplicació cap dels supòsits d’exempció previstos a la Llei de l’IRPF. És a dir, si la prestació per maternitat la va pagar la Seguretat Social no estarà exempta i tributarà a l’IRPF juntament amb els altres rendiments del treball percebuts durant l’any.
No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en dues sentencies, una d’elles de l’any 2016, sí que ha considerat exempt aquest tipus de prestació, contràriament al que defensa l’Administració Tributària. Segons aquest Tribunal, la prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social no tributa i ha reconegut a la contribuent que va interposar el recurs el dret a que li retornin els impostos ingressats indegudament.

Per tant, s’obre la possibilitat de demanar a l’Administració una devolució per ingressos indeguts per considerar exempta la prestació per maternitat satisfeta per la Seguretat Social. Amb tota probabilitat aquesta sol·licitud serà denegada en una primera instància per l’Administració i previsiblement també pels tribunals administratius ja que el criteri mantingut per Hisenda ara per ara és que aquest tipus de prestacions tributen. Caldria anar a la via contenciosa-administrativa (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) per tal de tenir alguna possibilitat que el criteri canviés, tot i que no es pot garantir ja que de moment existeixen únicament dues sentències favorables a l’exempció.

Caldrà estar a l’espera de futures sentències al respecte que aclareixin en quin sentit s’acaba interpretant la normativa.

Val a dir, però, que únicament es pot demanar la devolució d’ingressos indeguts dels anys no prescrits (2012 a 2015), per la qual cosa convindria analitzar en primer lloc les prestacions per maternitat percebudes durant l’any 2012, ja que serà el primer any que prescriurà el proper 30 de juny de 2017.

Des d’Alió & Sans estem a la vostra disposició per tal d’aclarir qualsevol qüestió al respecte.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos