Actualitat

Novetats Tributàries aprovades al Desembre

Novetats Tributàries aprovades al Desembre

Amb la publicació al BOE el passat dissabte dia 3 de desembre del Reial decret llei 3/2016 s'han introduït modificacions en la normativa tributària que tenen incidència ja per a l'exercici 2016 que s'està a punt d'acabar.

Així mateix, el 6 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 596/2016 en el qual s'introdueixen modificacions significatives per a les grans empreses pel que fa als llibres registre d'IVA.

A continuació els resumim els aspectes més destacats, sense perjudici que s'hagués d'analitzar les repercussions que aquests canvis tenen cas per cas.

Impost sobre el Patrimoni

Es prorroga durant l' any 2017 l'exigència de l'impost sobre el patrimoni, per la qual cosa s'exigirà aquest impost un any més del que estava previst en iniciar l'any.

Impost sobre Societats

En l'Impost sobre Societats s'introdueixen els següents canvis destacats:

En vigor a partir l'1 de gener de 2016:

  • Es modifica a la baixa el límit a la compensació de bases imposables negatives per a empreses amb import net de la xifra de negocis d'almenys 20 milions d'euros, i es limita l'import de les deduccions per evitar la doble imposició.
  • Aquelles societats que han dotat pèrdues per deteriorament en períodes impositius anteriors a 1 de gener de 2013 i que van ser fiscalment deduïbles en la base imposable de l'impost han d'integrar aquest import a partir de l'1 de gener de 2016, com a mínim, per parts iguals en la base imposable corresponent a cada un dels cinc primers períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener del 2016.

En vigor a partir de l'1 gener 2017:

  • No deduïbilitat de les rendes negatives derivades de la transmissió de participacions que compleixin els requisits establerts per aplicar l'exempció per evitar la doble imposició sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de participacions.

Ajornament o fraccionament

A partir de l'1 de gener de 2017 s'elimina la possibilitat d'ajornar o fraccionar determinats deutes tributaris, entre els que destaquen les retencions i ingressos a compte, així com també els pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats.

Així mateix s'elimina la possibilitat d'ajornar o fraccionar el pagament dels tributs repercutits, llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. En conseqüència, si bé fins al moment era freqüent l'acceptació del fraccionament de la quota d'IVA, a partir d'ara caldrà acreditar que no es pot afrontar el pagament per no haver cobrat.

Impost sobre el Valor Afegit

El Reial Decret 596/2016 va aprovar l'anomenat Sistema de Subministrament immediat d'Informació (SII), un nou sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació.

El SII serà obligatòriament aplicable als subjectes passius obligats a presentar les autoliquidacions d'IVA mensualment, és a dir, a les grans empreses, als inscrits al REDEME i als grups d'IVA, si bé també es preveu la seva aplicació a aquells subjectes passius que voluntàriament així ho decideixin.

Aquest sistema, que entrarà en funcionament el dia 1 de juliol de 2017 (encara que també s'estableix l'obligació d'enviar els llibres registre de facturació corresponents al primer semestre de 2017 durant el segon semestre de 2017), obliga a subministrar electrònicament els registres de facturació en el termini de 4 dies naturals (8 dies durant els mesos de juliol a desembre de 2017) des de la data d'expedició de la factura o des que es produeixi el registre comptable de la factura rebuda.

D'altra banda, es modifica el termini per a la remissió de les factures en el cas que el destinatari sigui un empresari o professional: s'ha de remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació de l'IVA corresponent a l'operació.

Altres aspectes

  • S'han aprovat els coeficients d'actualització dels valors cadastrals per a l'any 2017.
  • Modificació de tipus impositius en impostos especials (Impost sobre productes intermedis i Impost sobre l'alcohol i begudes derivades).
  • Nous límits a la compensació de quotes tributàries negatives per a cooperatives amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir l'1 de gener de 2016.

Arxiu

Butlletí

Tot el que necessites saber en un email cada mes.

*Consulta nuestra política de protección de datos