Àrea Comptable i Auditoria

Assessorament comptable a les empreses, confeccionant comptabilitats si així es requereix. Cada exercici es prepara tota la documentació que conforma els comptes anuals a dipositar en el Registre Mercantil.

Assessorament economicofinancer, amb control de gestió i tresoreria, projeccions i pressupostos, plans de viabilitat, etc. Amb una periodicitat mínima anual s'elabora una anàlisi economicofinancera de cada empresa, amb dades comparatives dels darrers exercicis i les pròpies del sector que facilita el Registre Mercantil.

Des de l'any 1963 som membres de l'Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España, el qual derivà des de l'any 1995, com una agrupació d'aquella, en el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

L'àrea d'auditoria comprèn, entre d'altres:

  • Auditories financeres.
  • Auditories de regularitat.
  • Revisions limitades.
  • Anàlisi de circuits comptables i pressupostaris.
  • Adaptació del pla comptable.
  • Anàlisi de les bases d'execució del pressupost.
  • Implantació de tècniques pressupostàries.
  • Implantació de les normes de qualitat.