Àrea Jurídica

Gràcies a l'àmplia relació amb les altres àrees del despatx, ALIÓ & SANS ofereix als seus clients, empreses i particulars, un servei de consultoria i assistència jurídica on desenvolupa, entre d'altres, les següents activitats:

 • Assessorament genèric en matèria civil i penal.
 • Estudi, preparació, redacció i negociació de tot tipus de contractes.
 • Direcció i assessorament de procediments contenciosos davant els Jutjats en matèria civil i penal.
 • Morositat: estudis de solvència i reclamacions judicials.
 • Dret de Família
 • Estrangeria

La implantació de l'actuació empresarial sota forma societària ha generat un increment d'activitat relacionada amb aquest àmbit. Entre altres, s'estudia, elabora i tramita tota aquella documentació relacionada amb:

 • Constitució i fundació de societats
 • Transformació de societats
 • Adaptació d'estatuts socials a la legislació vigent
 • Ampliació i reducció de capital social
 • Actualització dels nomenaments dels administradors
 • Dissolució i liquidació de societats

Destaquen totes aquelles operacions de fusió, escissió, aportacions de branques d'activitat i bescanvi de valors, que permeten reestructurar els negocis de forma òptima i amb un important estalvi d'impostos.

També es cobreixen els procediments concursals i negociació amb entitats de crèdit, aspectes en els quals es dóna l'assessorament necessari als clients afectats per aquestes circumstàncies, tant en el vessant jurídic com econòmic.