Àrea Laboral

Es configura com una àrea multidisciplinària que pretén donar resposta a les necessitats de l'empresa, intervenint en distints àmbits com són la Direcció Estratègica, la Gestió de Recursos Humans, la branca social del Dret del Treball i Seguretat Social, aportant, no tan sols coneixement jurídic, sinó també tècnic, econòmic, de gestió i de sociologia laboral.

Entre altres, podem citar els següents serveis:

  • Confecció de nòmines i assegurances socials.
  • Contractes de treball i clàusules especials.
  • Consultoria i auditoria sociolaboral.
  • Negociació laboral i convenis col·lectius.
  • Expedients de modificació, suspensió i extinció de contractes.
  • Estudis i informes.
  • Formació.
  • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
  • Assistència i representació en tot tipus de procediments de la branca social del Dret.